Nieuwe uitgave

De uitvaart van Ferdinand Domela Nieuwenhuis

Redactie, geplaatst op 21 april 2019

Honderd jaar geleden overleed Ferdinand Domela Nieuwenhuis, de man die zonder overdrijving de vader van het socialisme en anarchisme in Nederland genoemd kan worden. Zijn uitvaart was een grootse manifestatie van het Nederlandse proletariaat dat in hem diegene eerde die hen had opgeroepen het eigen lot zelf in handen te nemen en op te komen voor eigen belangen. Alle, vaak bittere, discussies en persoonlijke geschillen over de koers die socialisten moesten kiezen werden op deze dag terzijde geschoven. De opgenomen foto’s in het boek geven een prachtig beeld van de uitvaart, de stoet door Amsterdam en de enorme belangstelling.

De sociaaldemocraat Vliegen schrijft in 1905: ‘Het staat niet vast of de omstandigheden in ons land ooit weer te weeg zullen brengen, dat D.N. in ‘t publiek verschijnt en in de leiding van de een of andere politieke beweging ingrijpt. Mocht het nog eens geschieden, dan zal men steeds weer ondervinden, hoe diep de liefde tot dezen man zat in de harten van duizenden arbeiders. Zo niet, dan toch zal, onder de namen van de mannen, die er ooit in geslaagd zijn de harten van de Nederlandse proletariërs te winnen voor een grootsche idee, zeker die van D.N. als een van de eersten, zo niet als de eerste, worden genoemd.’  Hoe juist deze typering was blijkt uit de massale belangstelling uit heel Nederland bij zijn uitvaart.

Johan Frieswijk schetst in ‘Domela is dea’ kort de levensloop van Ferdinand Domela Nieuwenhuis en geeft een verslag van de indrukwekkende uitvaart.

De jonge veenarbeider Harmen van Houten schreef begin 1920 een verslag van de reis naar Amsterdam die hij met een aantal vrij-socialistische kameraden uit Emmer Compascuüm maakte om de uitvaart mee te maken en Domela de laatste eer te bewijzen.

Het geëmotioneerde verslag van de uitvaart in De Arbeider, het blad van de Noordelijke anarchisten laat zien hoe de dood van Domela door zijn kameraden werd ervaren.

Verder zijn een drietal gedichten opgenomen. Het gedicht van Frederik van Eeden past geheel in de literaire canon. De beide anderen zijn een blijk van de rijke anarchistische arbeiderscultuur uit die tijd.

ISBN 9789079395439 | € 12,50

Verschenen bij Kelderuitgeverij.